همراه بیمار در بیمارستان

در مدت حضور عزیز شما در بیمارستان دیگر نباید نگران تنها بودن ایشان باشید و نیازهای خرید و کارهای اداری او هم توسط همراه برطرف میگردد.

بعضی از بیماران نیاز به شخصی دارند که شب ها در کنار بیمار شما بخوابد و در هر ساعت از شبانه روز که نیاز باشد سرویس دهی نماید.

شرکت آریا متین گستر با اعزام همراه بیمار در بیمارستان این نیاز شما را بطور کامل مرتفع میسازد.

مهارت های کلیدی همراه بیمار در بیمارستان

مراقب بیمار برای مراقبت بهتر از بیمار، باید بیماری و عوامل شدید شدن یا کم شدن اثر آن را بشناسد تا بتواند در شرایط مختلف اقدامات پیشگیرانه مفید انجام دهد.

همراه بیمار در بیمارستان باید بداند که برای مراقبت بهتر از بیمار چگونه بر بیماری نظارت کند و بداند که در زمان هایی که سطح بیماری جایی که باید باشد، نیست، چه کاری باید انجام دهید.

همراه بیمار در بیمارستان باید بتواند در مراقبت از بیمار، داروها را مدیریت کند و تمامی داروها را مطابق نسخه های پزشکان در زمان خود به بیمار ارائه نماید.

همراه بیمار باید قادر باشد تاثیر رفتارها را بر بیماری بررسی کند. برای مراقبت از بیمار باید تغذیه و نحوه زندگی و برنامه روزمره اصولی تنظیم کند.